Rabu, 25 Januari 2012

Faisal Amir – 10 Karya Terbaik


Simponhy Yang Indah D o w n l o a d
Senja Merah D o w n l o a d
Runtuhnya Keangkuhan D o w n l o a d
Harmoni Kehidupan D o w n l o a d
Damai Tapi Gersang D o w n l o a d

To Be Continued ... !!!

Sabtu, 14 Januari 2012

Bill Saragih - Musik Tanpa Kata


An Ju Au D o w n l o a d
Lilin Lilin Kecil D o w n l o a d
Melati Di Tapal Batas D o w n l o a d
Sarah D o w n l o a d
Kidung D o w n l o a d
Saputangan Dari Bandung Selatan D o w n l o a d
Anna My Love D o w n l o a d
Es Lilin D o w n l o a d
Tinggi Gunung Seribu Janji D o w n l o a d
Naso Nang D o w n l o a d
Noerlela D o w n l o a d
Romantika Hidup D o w n l o a d

Kamis, 05 Januari 2012

Album Bentang Sumedang 2012Budaya teh ciciren ajen inajen hiji bangsa, dijerona mangrupa tata etika, perilaku, basa, seni jeung kabiasaan/adat istiadat nu luhung mere ciri ajen bangsa. Salaku warga ki Sunda nu agul ku kasundaanana, nu manghariwangkeun tur gede ka melang sok sieun Ki Sunda ilang dangiangna, sok inggis basa leungit tina kedalna, budaya ingkah tina jiwana para nonoman nu sakuduna sirung sirung harepan pikeun ngalanggengkeun hirup hurip ki Sunda. Medalna Bentang Sumedang Management teu leupas tina udagan ngawur bibit ka asih, nebar rasa kanyaah ka saban nonoman kana basa, seni jeung budaya Sunda, najan ukur ku mangrupa mateahkeun kana sagala kaparigelan sababaraha nonoman Sunda nu ngagaduhan ageung kanyaah kana kasundaanana, mugia janten binih nu sirungan akaran pikeun tauladan sangkan di tiron ku nonoman sejena.

Karumasa hengker ku kamampuh, lintang ti upaya muntang ka para inohong nu sami sami gaduh patekadan, mikaasih mikaheman ki sunda teu saukur cukup ku kedal basa pangajak, namung dibuktikeun ku babarengan dina ngabuktikeun, mere jalan ka para nonoman urang dina nembongkeun kaparigelanana, pikeun jadi sirung seniman nganteurkeun maranehanana ka mangsa jaga jadi budayawan sajati.

Nyanggakeun pangbakti ti BSM (Bentang Sumedang Management), kiwari tiasa katampi, harepan ka payun pribados tetep tiasa nanjeur dina patekadan istikomah ngokolakeun barudak ki Sunda pikeun anteng dina kasundaanana, tameng pikeun ki Sunda ulah nepi ka Jati kasilih ku junti.

Namung pribados gaduh karumaos, mustahil sim kuring ajeg panceg dina patekadan ieu sosoranganan. Pangrojong, pangdorong, langkung ti eta sasarengan dina majengkeun tarekah ieu tiasa urang wujudkeun ku sadayana.

Hatur nuhun, mugia katampi

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sumedang, 3 Januari 2011

Bentang Sumedang Management

Asep Anang Supriatna